GEODRILL

Služby

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Inženýrská geologie je multidisciplinární věda, která zasahuje především do geologie, stavebnictví a ochrany životního prostředí. Vychází z klasické geologie, která zkoumá složení hornin, jejich stáří a způsob vzniku a kombinuje tyto poznatky se zkoumáním mechanických (technických) vlastností zemin (pevnost, stlačitelnost, propustnost apod.). V současné době je inženýrsko-geologický průzkum nezbytnou součástí přípravy projektů liniových a plošných staveb i rodinných domů.

V oblasti inženýrské geologie nabízíme:

 • inženýrsko-geologické průzkumy pro zjištění základových poměrů při zakládání staveb velkého i malého rozsahu
 • návrhy řešení na zlepšení základových poměrů pro realizaci staveb
 • geomonitoring a georadarová měření staveb z hlediska stability území
 • inženýrsko-geologické průzkumy v územním plánování (vyhledávání sesuvných oblastí apod.)
 • inženýrsko-geologické průzkumy pro environmentální využití (vyhledávání vhodných území pro realizaci skládek odpadu apod.)
 • geotechnickou konzultační činnost
 • geotechnické výpočty a projekce zakládání staveb
 • laboratorní zkoušky zemin (viz. laboratorní práce)

HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologie se ve své původní podobě zabývala především zjišťováním původu, výskytu a pohybu vody v horninovém prostředí. V současnosti se více posouvá do environmentální oblasti, kde řeší hlavně problematiku spojenou s kontaminací vod.

V oblasti hydrogeologie zajišťujeme:

 • hydrogeologické průzkumy s cílem vyhodnotit geologické a hydrogeologické poměry zájmového území
 • vyhledávání a realizaci zdrojů podzemních vod (studny pro hromadné i individuální zásobování)
 • hydrogeologické posudky
 • hydrogeologické mapování
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro vydání vodoprávního a stavebního povolení
 • monitoring kvality a ověřování kontaminace podzemních a povrchových vod
 • realizaci a vyhodnocení hydrodynamických zkoušek (čerpací a stoupací zkoušky)
 • odběr vzorků podzemní a povrchové vody pro laboratorní rozbory

GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM

Využití geofyzikálních metod je dnes součástí komplexních průzkumů ve stavebnictví, inženýrské geologii, hydrogeologii, archeologii a pyrotechnice.

Geofyzikální průzkum aplikujeme v rozsáhlém spektru při realizaci a projektování inženýrských (pozemních i podzemních) staveb velkého rozsahu (dálnice, průmyslové komplexy), ale také při konkrétních stavbách (bytová výstavba, obchodní centra, zdroje vody, likvidace starých zátěží, průzkum podzemí, monitoring skládek a další).

Zajišťujeme projektovou přípravu, provedení, zpracování a interpretaci pro následující metody:

 • vertikální elektrické sondování (VES), elektrické profilování (EP), dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) a multifrekvenční profilování (MFP), metoda velmi dlouhých vln (VDV)
 • georadarové měření
 • multielektrodové uspořádání (MEU, v cizí literatuře ERT)
 • seismické reflexní a refrakční měření (MRS)
 • atomovou a protonovou magnetometrii
 • metalodetekční metody průzkumu

Dále zabezpečujeme konzultace, poradenství, lektorskou a supervizní činnost, odborné kurzy.

Ukázka výstupů

PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM

V posledních letech se pyrotechnický průzkum stává nedílnou součástí provádění velkých staveb. Nálezy předmětů charakteru munice, zejména z doby druhé světové války, jsou s rozvojem stavebnictví stále četnější.

Pyrotechnický průzkum provádíme ve dvou odlišných aplikacích:

 • Na velkých stavbách (průmyslové celky, stavby dálnic, přeložky komunikací apod.). Provádíme komplexní pyrotechnický průzkum plošnou metalodetekcí a magnetometrií, doplněnou o elektromagnetické metody, v kombinaci s ověřením a pyrotechnickým zásahem (lokalizace metalodetektorem, magneticky a kopanou sondou). Průzkum prováděný jako celoplošný, doplněný ověřováním dosažených výsledků, je násobně jištěn a eliminuje možnost nežádoucího nálezu nebo i výbuchu munice při stavebních pracích.
 • Průzkum malých ploch, kde je typ nebo přibližná pozice munice známa. Provádíme zpravidla plošnou lokalizací magneticky nebo metalodetekčně a ověřovací kopanou sondou.

LABORATOŘ MECHANIKY ZEMIN A HORNIN

Laboratoř mechaniky zemin a hornin společnosti GEODRILL s.r.o. je akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Cílem laboratoře je poskytnout vysokou kvalitu prováděných zkoušek. Pracovníci laboratoře úzce spolupracují s úsekem inženýrské geologie, kde jsou výsledky odborně vyhodnocovány a interpretovány dle platných technických norem. Používáme měřidla a zařízení, která jsou pravidelně kalibrována akreditovanými institucemi.

Prováděné zkoušky:

 • stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1
 • stanovení zdánlivé hustoty pevných částic dle ČSN EN ISO 17892-3
 • stanovení zrnitosti dle ČSN EN ISO 17892-4
 • stanovení meze tekutosti a meze plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
 • stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN ISO 17892-2
 • stanovení stlačitelnosti zemin v edometru dle ČSN EN ISO 17892-5
 • stanovení bobtnacího tlaku dle ČSN EN ISO 17892-5
 • krabicová smyková zkouška dle ČSN EN ISO 17892-10
 • stanovení bobtnavosti zemin
 • stanovení prosedavosti zemin
 • Proctorova zkouška – stanovení zhutnitelnosti dle ČSN EN 13286-2
 • Kalifornský poměr únosnosti (CBR), okamžitého indexu únosnosti (IBI) a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47
 • stanovení zrnitosti kameniva dle ČSN EN 933-1
 • stanovení tvrdosti betonu a hornin odrazovým tvrdoměrem (Schmidt – typ N)

NAŠE CERTIFIKÁTY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OSTATNÍ

 • poradenská a konzultační činnost
 • přednášky a metodické kurzy
 • každoroční přednáška o geofyzikálních metodách pro studenty VUT v Brně
 • vědecká a publikační činnost
 • sponzoring akce „Dům přírody“ v Moravském krasu
 • odborný příspěvek na konferenci „Zakládání staveb Brno 2010 – interakce geotechnických konstrukcí s prostředím“
 • od roku 2010 spolufinancujeme vydávání nově vzniklého odborného časopisu Interdisciplinaria Archeologica – Natural Sciences of Archeology, do ktrerého rovněž přispíváme odbornými články
 • realizace geofyzikálních výzkumů širšího okolí hradu Veveří v souvislosti s probíhající archeologickou výstavou o minulosti hradu (2011)
 • společnost GEODRILL získala jako spolupříjemce dotaci v programu Technologické agentury ČR „Výzkum vlastností diatomitových jílů a metod zlepšování jejich struktury“ (2012-2015)
 • odborný příspěvek v mezinárodním recenzovaném časopise Acta Geologica Slovaca vydávaný Univerzitou Komenského v Bratislavě (2013)
 • stáž pro studenty v rámci projektu ESF OP VpK „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“ (2013)